Maraton dookola jeziora Miedwie odbedzie sie 6 sierpnia
Tutaj jesteś: Strona główna »STC »Statut »

STATUT Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów, w dalszych postanowieniach statutu zwane STC
 2. Terenem działalności STC jest teren Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Siedzibą władz STC jest miasto Stargard Szczeciński,
 4. STC posiada osobowość prawn
 5. Nazwa STC jest prawnie zastrzeżona
 6. STC jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych – zawodników i sympatyków kolarstwa
 7. STC może być członkiem innych organizacji o zbieżnych celach działania
 8. STC opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników
 9. STC używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zastosowaniem odpowiednich przepisów

Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

A. Cele STC:

 1. popularyzacja kolarstwa rekreacyjnego oraz współzawodnictwa sportowego w środowiskach dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich oraz osób niepełnosprawnych
 2. uzyskiwanie i przekazywanie pomocy materialnej zawodnikom czynnie uprawiającym kolarstwo
 3. podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do bezpiecznego uprawiania kolarstwa
 4. integracja środowiska kolarskiego
 5. reprezentowanie interesów członków wobec władz samorządowych, państwowych oraz organizacji o podobnym profilu działania
 6. popularyzacja walorów turystycznych i rekreacyjnych Ziemi Stargardzkiej
 7. propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego
 8. kultywowanie tradycji kolarskich

B. Środki działania:

 1. organizacja i współorganizacja imprez rowerowych i kolarskich
 2. organizacja seminariów, szkoleń, zgrupowań, obozów
 3. organizacja spotkań integrujących środowisko kolarskie
 4. współpraca z innymi organizacjami sportowymi w tym zagranicznymi oraz jednostkami samorządu
 5. pozyskiwanie funduszy rządowych, unijnych i innych na działalność statutową STC może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony na inne cele.

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkowie STC dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • uczestników
 • honorowych

1. Członkami zwyczajnymi — mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie zgłoszenia (deklaracji) przyjętego przez Zarząd Towarzystwa.

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu STC z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym
 • stymulować jego rozwój poprzez zgłaszanie opinii, wniosków i projektów
 • brać czynny udział w imprezach organizowanych przez STC
 • otrzymywać od władz STC pomoc w realizacji zadań statutowych
 • korzystać z urządzeń STC na zasadach określonych przez jego władze
 • korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej
 • kontrolować całość działalności STC oraz żądać wyjaśnień

 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 • czynny udział w działalności STC, stosownie do postanowień statutu oraz uchwał i decyzji jego władz,
 • regularne opłacanie składek członkowskich,
 • przestrzeganie postanowień statutu

 

2. Członkami wspierającymi — mogą być osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc w realizacji zadań statutowych. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez Zarząd STC.

 

Członkowie wspierający mają prawo:

 • zgłaszać wnioski, opinie i postulaty wobec władz STC,
 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków bez głosu stanowiącego

Do obowiązków członków wspierających należy:

 • udzielanie Towarzystwu pomocy w realizacji zadań statutowych,
 • regularne opłacanie składek członkowskich,
 • przestrzeganie postanowień Statutu.

 

3. Uczestnikami — mogą być osoby niepełnoletnie , które mogą uczestniczyć w działalności STC za zgodą swych prawnych opiekunów. Przyjęcie w poczet członków następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej i jej akceptacji przez Zarząd STC. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego w Walnym Zebraniu

 

4. Członkami honorowymi — mogą być wybitne osoby fizyczne o niekwestionowanej postawie moralnej, wnoszące znaczący wkład w działalność i rozwój STC. Członkostwo zostaje przyznane przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu STC. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w zebraniach zgłaszając uwagi i wnioski lecz bez głosu stanowiącego, nie posiadają też czynnego i biernego prawa wyborczego. Zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. zgłoszonej na piśmie rezygnacji po uprzednim uregulowaniu zobowiązań materialnych wobec STC,
 2. skreślenia z listy członków uchwalonego przez Zarząd,
 3. nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,
 4. wykluczenie członka przez Walne Zebranie w razie istotnego naruszenia postanowień statutu oraz postępowaniu niezgodnym z etyką działacza sportowego,
 5. śmierci członka,
 6. utraty praw publicznych lub osobowości prawnej
 7. rozwiązaniu Towarzystwa.

 

Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków zwołanego przez Komisję Rewizyjną w ciągu miesiąca od dnia złożenia odwołania

Rozdział IV WŁADZE STC

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Towarzystwa
 3. Komisja Rewizyjna
  • Wybór władz dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym
  • Kadencja władz trwa cztery lata.
  • Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania

 

Walne Zebranie Członków — jest najwyższą władzą STC. Zwoływane jest co najmniej raz w roku w okresie I kwartału, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny winny być dowodnie podane do wiadomości wszystkim członkom, nie później niż na dwa tygodnie przed datą Zebrania. W zawiadomieniu podaje się dwa terminy – w drugim terminie decyzje podejmowane są zwykła większością głosów niezależnie od quorum. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni, mogą również uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Powoływanie Prezesa oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 2. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. Zatwierdzanie regulaminów działania : Towarzystwa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 4. Uchwalanie planów działalności Towarzystwa,
 5. Uchwalanie składki członkowskiej oraz terminów płatności,
 6. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działania Towarzystwa,
 7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków,
 8. Udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi
 9. Uchwalanie zmian w Statucie,
 10. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu STC.

 

W szczególnych okolicznościach może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:

 1. na pisemny wniosek co najmniej 20% członków Towarzystwa w terminie, miejscu i z porządkiem przez nich żądanym - zwołuje Komisja Rewizyjna,
 2. w przypadku odwołania od decyzji Zarządu skreślenia z listy członków – zwołuje Komisja Rewizyjna
 3. w przypadku konieczności niezwłocznego rozstrzygnięcia spraw nie uregulowanych Statutem - przez Zarząd Towarzystwa.

 

2. Zarząd Towarzystwa:

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie STC na zewnątrz,
 • wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania,
 • kierowanie całokształtem działalności STC,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • uchwalanie budżetu STC,
 • zarządzanie majątkiem i finansami ,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • nadzorowanie ich działalności,
 • rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,
 • wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.W zebraniach mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby. Zarząd ma prawo uzupełniania swego składu (kooptacji)

 

3. Komisja Rewizyjna:

 1. składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza,
 2. kontroli Komisji Rewizyjnej podlega całokształt działalności STC, w szczególności - działalność finansowo-gospodarcza,
 3. w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić pracownicy STC.

 

Komisja Rewizyjna

 • przeprowadza okresowe kontrole działalności statutowej i finansowej - co najmniej raz w roku,
 • może żądać od władz STC wyjaśnień dotyczących jego działalności, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - ustala termin ich usunięcia,
 • składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności,
 • posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Rozdział V MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek STC stanowią ruchomości, nieruchomości , fundusze oraz wartości niematerialne i prawne naktóre składają się:
  • wpływy ze składek członkowskich,
  • dotacje i subwencje państwowe,
  • darowizny i subwencje sponsorów,
  • inne wpływy z działalności statutowej,
 2. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie Prezesa i Skarbnika lub też dwóch innych upoważnionych przez Zarząd jego członków
 3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział VI ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki ma nastąpić przekazanie majątku.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.